Kennismaken

Medezeggenschapsraad

IMG_7676

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten bij deze besluitvorming.

De MR bestaat uit drieouderleden (door alle ouders gekozen) en drie personeelsleden (door het personeel gekozen). Elk MR-lid heeft een zittingsduur van driejaar, waarna hij of zij zich herkiesbaar kan stellen.

Momenteel bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding

 • Leroy Pors
 • Edwin van Zetten
 • Richard Stolk

Personeelsgeleding

 • Cynthia Pilaszek - van den Akker (voorzitter)
 • Jasmijn van den Hoek
 • Vera Groot-Blom

De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en wordt gevormd door alle scholen die deel uitmaken van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OcTHO).

Taken MR

De MR heeft met name de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Hij denkt gevraagd en ongevraagd mee bij alles wat op school speelt. De MR vindt het belangrijk al in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en een actieve rol te spelen.

Denk hierbij aan:

 • het vakantierooster;
 • het personeelsbeleid;
 • de communicatiestructuur;
 • het schoolplan;
 • onderwijskundige doelstellingen.

Vergaderdata

Iedereen kan het openbare gedeelte van de vergaderingen van de MR bijwonen. De vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

 • 20 september 2023
 • 8 november 2023
 • 17 januari 2024
 • 13 maart 2024
 • 15 mei 2024
 • 26 juni 2024

Notulen vergaderingen

Hieronder vindt u de notulen van de afgelopen vergaderingen van de MR:

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten en gesprekspunten van de MR, en wil je eens een vergadering bijwonen? Dan ben je van harte welkom.

Wij zijn blij je via de website te kunnen informeren over de gang van zaken binnen de MR en staan altijd voor je klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Je kunt contact opnemen met de MR via mr.rieburch@octho.nl.